Regulatory

REACH

REACH to rozporządzenie Wspólnoty Europejskiej dotyczące śledzenia substancji chemicznych i informowania wszystkich zainteresowanych o ich bezpiecznym użytkowaniu (WE 1907/2006).Dotyczy to rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów. Przepisy te weszły w życie 1 czerwca 2007 roku.
Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Europejskiej Agencji Chemikaliów.

Wymagająca śledzenia lista kandydacka substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC) została po raz pierwszy opublikowana 28 października 2008 roku i jest regularnie aktualizowana. Najnowsza wersja listy jest dostępna na stronie internetowej Europejskiej Agencji Chemikaliów.

W celu dopuszczenia bezpiecznego użytkowania produktu rozporządzenie REACH wymaga od firmy Sharp NEC Display Solutions udzielania wyczerpujących informacji na temat substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC) zawartych w produktach w stężeniach przekraczających 0,1% masy tych produktów.

Informacje o projektorze PDF Informacje o monitorze PDF
REACH

Dyrektywa RoHS 2002/95/WE

Dyrektywa ta ogranicza stosowanie substancji niebezpiecznych w urządzeniach elektronicznych i elektronicznych (RoHS). Zasadniczo dotyczy ono sześciu substancji: ołowiu, rtęci, kadmu, chromu sześciowartościowego, polibromowanych bifenyli oraz polibromowanych eterów difenylowych. Wszystkie produkty wprowadzane na rynek od stycznia 2006 roku spełniają wymogi dyrektywy RoHS.

RoHS

Dyrektywa RoHS 2 2011/65/UE

Dyrektywa RoHS 2 jest ewolucyjną wersją dyrektywy oryginalnej, została uchwalona 21 lipca 2011 roku i weszła w życie 2 stycznia 2013 roku. Dotyczy tych samych substancji, ale udoskonalono warunki regulacyjne oraz jasność regulacji prawnej. Wymaga ona okresowej oceny w celu usprawnienia stopniowego rozszerzania jej wymagań o dodatkowe urządzenia elektryczne i elektroniczne, kable oraz części zamienne.

Logo CE oznacza zgodność, a deklaracja zgodności z RoHS 2 zawiera również informacje szczegółowe: Obecnie produkt sprzedawany ze znakiem CE musi spełniać wymagania dyrektywy RoHS 2 (oraz inne wymogi związane z oznakowaniem CE). Obejmuje to dokument Deklaracji Zgodności CE oraz dokumentację techniczną producenta. Deklaracja Zgodności zawiera informacje o dyrektywach dotyczących produktu i obejmuje zatwierdzenie przez przedstawiciela przedsiębiorstwa. Znak CE niekoniecznie oznacza, że dany produkt zawiera tylko minimalne ilości substancji szkodliwych, ponieważ mogą je zawierać nawet produkty wyłączone z zakresu RoHS2.

RoHS+2

Dyrektywa WEEE

Użytkownicy końcowi i konsumenci muszą być informowani o tym, których odpadów elektrycznych i elektronicznych nie wolno utylizować razem z odpadami z gospodarstwa domowego. Jest to realizowane przez umieszczanie symbolu przekreślonego pojemnika na odpady we właściwym, dobrze widocznym miejscu na produkcie.

Wdrożenie Dyrektywy WEEE

Oprócz zapewniania zgodności ze wszystkimi przepisami regionalnymi, krajowymi i wspólnotowymi, firma Sharp NEC Display Solutions Europe GmbH angażuje się w zrównoważone rozwiązania w zakresie wyświetlania poprzez program Green Vision. Przykładowo większość wyświetlaczy stacjonarnych jest zgodnych z wymogami normy wyświetlania TCO, co wiąże się z istotnymi wymogami w zakresie łatwości demontażu, oznaczeń kodowych tworzyw sztucznych oraz ograniczenia różnorodności tych tworzyw. Również ze względu na przejście na bezrtęciowe wyświetlacze z podświetleniem diodowym przestrzeganie szczególnych zaleceń dotyczących postępowania z rtęcią nie jest konieczne. Firma prowadzi ciągły program badawczo-rozwojowy, którego celem jest ograniczenie ilości materiałów opakowaniowych i osłon kartonowych przy jednoczesnym utrzymaniu bezpieczeństwa transportu i najwyższego poziomu wsparcia dla klientów.

WEEE


Dyrektywa o produktach związanych z energią (ErP) 2009/125/WE

Celem tej dyrektywy (wcześniej EuP) jest ograniczenie wpływu środowiskowego produktów zasilanych energią poprzez stosowanie zaleceń dotyczących zwiększenia efektywności energetycznej oraz wdrażanie innych wymogów związanych z ekologicznym projektowaniem. Oprócz ograniczania zużycia energii dyrektywa jest ukierunkowana na cykl życiowy produktu, od opracowania po utylizację. W przypadku wyświetlaczy uwzględnia się zużycie materiałów, promieniowanie i toksyczność stosowanych materiałów oraz odpowiednio wdraża etapy opracowania produktu i produkcji NEC Display Solutions.

Pierwsze obowiązujące rozporządzenie ErP to rozporządzenie dotyczące trybów czuwania i wyłączenia, które jest w mocy od stycznia 2010 roku. Ściślejsze regulacje dotyczące trybów czuwania i wyłączenia ustanowiono od stycznia 2013 roku. Celem regulacji jest ograniczenie zużycia energii przez wszystkie produktów domowe i biurowe. Obowiązuje generalna zasada, że produkty muszą zapewniać dostępność trybu wyłączenia (0 W) i/lub trybu czuwania (<0,5 W).

ERP

Efektywność energetyczna: etykietowanie energetyczne produktów

W dniu 1 marca 2021 roku rozporządzenie (UE) 2019/2013 w odniesieniu do etykietowania energetycznego wyświetlaczy elektronicznych uchyli obecnie obowiązujące rozporządzenie (UE) 1062/2010. Telewizory oraz inne wyświetlacze elektroniczne, takie jak monitory komputerowe i wyświetlacze treści informacyjno-reklamowych, zostaną oznakowane według skali efektywności energetycznej od A (najbardziej efektywne) do G (najmniej efektywne). Nowe klasy nie są porównywalne ze starymi, ponieważ nowy system skalowania został usprawniony i w lepszy sposób uwzględnia specyfikę branży wyświetlaczy. Nowe etykiety będą też zawierać informacje o efektywności produktu podczas wyświetlania treści w trybie HDR, ponieważ zużycie energii jest wówczas dwukrotnie większe niż przy innych ustawieniach. Dodatkowo etykieta będzie zawierać wartości przekątnej wyświetlacza oraz rozdzielczości, dzięki czemu konsumenci będą mogli lepiej porównywać podobne wyświetlacze.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej Komisji Europejskiej: http://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/energy-efficient-products

Energy