Deklaracja ochrony danych

Sharp NEC Display Solutions Europe GmbH przywiązuje dużą wagę do ochrony danych osobowych. W poniższej deklaracji ochrony danych informujemy w szczególności o tym, jakie dane zbieramy podczas wizyty na naszej witrynie internetowej, na jakiej podstawie prawnej je przetwarzamy oraz jakie prawa przysługują osobom, których dane te dotyczą.

 1. Administrator przetwarzania danych

  Administratorem przetwarzania danych w myśl Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (zwanego dalej „RODO”) jest firma NEC Display Solutions Europe GmbH, Landshuter Allee 12-14, 80637 München (zwana dalej „my”, „nam”, „Sharp/NEC”).

 2. Czym są dane osobowe

  Dane osobowe to wszelkie informacje, które można indywidualnie przyporządkować osobie, której dane dotyczą. Należą do nich np. nazwisko, adres, data urodzenia, adres e-mail i numer telefonu. Danymi nieosobowymi są natomiast informacje natury ogólnej, za pomocą których nie można określić tożsamości osoby, której dane dotyczą. Są to np. informacje statystyczne, takie jak liczba użytkowników naszej witryny internetowej.

 3. Jak przetwarzamy dane osobowe

  W tej części deklaracji objaśniamy w szczególności, do jakich celów przetwarzamy dane osobowe i na jakiej podstawie prawnej się to odbywa. Zależy to w każdym przypadku od kontekstu przetwarzania danych, zdefiniowanego w poniższych nagłówkach.

  1. Udostępnianie witryny internetowej i pliki dziennika

   Podczas wizyty na witrynie internetowej serwer witryny zbiera z powodów technicznych adres IP, datę i godzinę wywołania witryny, strony otwierane na witrynie, stronę internetową, na której użytkownik był poprzednio, przeglądarkę używaną przez użytkownika (np. Mozilla Firefox, Google Chrome itd.), używany przez niego system operacyjny (np. Windows 10), a także nazwę domeny i adres dostawcy internetu użytkownika (np. Deutsche Telekom). Informacje te wykorzystywane są do realizacji i ułatwienia transmisji żądanych witryn internetowych. Aby udostępnić podstawowe funkcje witryny internetowej, wstawiamy pliki cookie, konieczne z powodów technicznych. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w części 4.1.

   W przypadku nadużywania systemu informacje zebrane przez serwer mogą być przetwarzane we współpracy z dostawcą internetu i/lub organami na miejscu w celu ustalenia sprawcy tych nadużyć.

   Podstawę prawną takiego przetwarzania stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na zabezpieczeniu transmisji danych oraz nienaruszalności naszej witryny internetowej i naszych systemów. Wychodzimy z założenia, że jest to też zgodne z interesem naszych użytkowników, ponieważ tylko w taki sposób możliwe jest wywołanie witryny internetowej i zapewnienie działania jej funkcji.

   Wymienione dane są usuwane z chwilą, kiedy przestaje istnieć cel, dla którego były zbierane. W przypadku przetwarzania danych związanych z wywoływaniem witryny internetowej następuje to co do zasady w momencie zakończenia danej sesji. Ponadto w celu zapewnienia bezpieczeństwa witryny internetowej może dochodzić do zapisywania danych w plikach dziennika. Te dane usuwane są rutynowo najpóźniej po 8 tygodniach.

  2. Nawiązanie kontaktu

   Do przetwarzania danych osobowych może dochodzić również w sytuacji udostępnienia danych przez użytkownika. Następuje to na przykład w przypadku przesłania do nas e-maila lub skorzystania z jednego z naszych formularzy kontaktowych w celu otrzymania informacji o naszych produktach i usługach.

   W tych przypadkach zostają zapisane dane osobowe przekazane wraz ze skierowanym do nas zapytaniem.

   Podstawą przetwarzania danych, które zostały nam przesłane w ramach zapytania kontaktowego, jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (nasz prawnie uzasadniony interes jako administratora danych).

   Jeżeli zapytanie kontaktowe zmierza do zawarcia lub wykonania umowy, podstawę prawną przetwarzania danych stanowi dodatkowo art. 6 ust. 1 lit. b RODO (wykonanie umowy).

   Udostępnione nam dane zostają usunięte, kiedy przestają być potrzebne do osiągnięcia celu, w jakim zostały zebrane. W przypadku zapytań kontaktowych następuje to co do zasady po dokonaniu ostatecznych ustaleń i zakończeniu danej konwersacji.

  3. Rejestracja do naszych usług

   Do przetwarzania danych osobowych może dochodzić także przy rejestrowaniu się do danej usługi za pośrednictwem jednego z naszych formularzy. Ma to miejsce na przykład przy pobieraniu dokumentacji, zamawianiu urządzenia próbnego lub składaniu zapytania w sprawie naprawy.

   W tych przypadkach zostają zapisane dane osobowe przekazane wraz ze skierowanym do nas zapytaniem.

   Podstawę prawną przetwarzania danych, jakie otrzymujemy w ramach rejestracji, jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO (zawarcie lub wykonanie umowy).

   Udostępnione nam dane zostają usunięte, kiedy przestają być potrzebne do osiągnięcia celu, w jakim zostały zebrane, chyba że jesteśmy zobowiązani do ich dalszego przechowywania na podstawie ustawowego obowiązku przechowywania danych.

  4. Partnerski portal SolutionsPLUS

   Partnerom handlowym oferujemy na naszej witrynie internetowej możliwość zarejestrowania się z podaniem danych osobowych na partnerskim portalu Sharp/NEC SolutionsPLUS. Dane wprowadzane są przy tym do formularza, a następnie przesyłane nam i przez nas przechowywane.

   Rejestracja i logowanie mają na celu udostępnienie portalu naszym partnerom handlowym.

   Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO (wykonanie umowy), ponieważ rejestracja i strefa logowania są niezbędne do wykonania umowy lub realizacji czynności przedumownych.

   Wymienione wyżej dane są usuwane z chwilą, kiedy przestają być potrzebne do celu, w jakim zostały zebrane. W odniesieniu do danych zbieranych podczas procesu rejestracji w celu wykonania umowy lub zrealizowania czynności przedumownych ma to miejsce wówczas, kiedy dane te przestają być potrzebne do wykonania umowy. Po zawarciu umowy także może istnieć konieczność przechowywania danych osobowych w celu dopełnienia obowiązków umownych lub ustawowych (np. obowiązek przechowywania danych wynikający z prawa podatkowego).

  5. Newsletter

   Wysyłka newslettera

   Abonenci naszego newslettera otrzymują od nas oraz od innych spółek Sharp/NEC informacje o nowych produktach i technologiach, a także promocjach związanych z Display Solutions. Ponadto zapraszamy poprzez e-mail na wydarzenia, które realizujemy lub w których bierzemy udział, oraz kontaktujemy się przy szczególnych okazjach. Podczas rejestracji do newslettera przesyłane są nam przy tym dane wprowadzone do formularza.

   Rejestracja do newslettera związana jest ze stosowaniem przez nas tzw. procedury podwójnego potwierdzania procesu rejestracji. Oznacza to, że po uzyskaniu adresu e-mail abonenta wysyłamy na ten adres wiadomość, w której prosimy o potwierdzenie jego zainteresowania wysyłką newslettera. Wysyłka newslettera uruchomiona zostaje dopiero po kliknięciu na link potwierdzający. Jeżeli zainteresowanie wysyłką nie zostanie potwierdzone w ciągu 96 godzin, rejestracja jest automatycznie usuwana.

   Podstawą prawną przetwarzania danych przesyłanych nam przy rejestracji do newslettera jest w myśl art. 6 ust. 1 lit a RODO zgoda osoby, której dane dotyczą.

   Udostępnione nam dane zostają usunięte, kiedy przestają być potrzebne do osiągnięcia celu, w jakim zostały zebrane. Adres e-mail użytkownika jest na tej podstawie przechowywany, dopóki abonament newslettera jest aktywny.

   Abonent newslettera ma w każdej chwili prawo wycofania swojej zgody udzielonej NEC Display Solutions Europe GmbH, wysyłając e-mail na adres channelmarketing.sndse@sharp.eu lub pismo na adres podany wyżej. Zgodę na wysyłanie reklamy drogą e-mailową można w szczególności wycofać poprzez link wyrejestrowania zawarty w każdym e-mailu. Wycofanie zgody nie narusza legalności przetwarzania danych dokonywanego na podstawie tej zgody do czasu jej wycofania.

   Śledzenie newslettera

   W naszych newsletterach używamy znanych rynkowych technologii, za pomocą których można mierzyć interakcje z newsletterami (np. otwieranie e-maila, klikane linki) i dostosowywać wysyłane wiadomości do dotychczasowego sposobu użytkowania newsletterów. Wybranie linku do jednego z newsletterów i następująca po tym wizyta na naszej witrynie internetowej powoduje połączenie uzyskanych danych z danymi o sposobie użytkowania newsletterów. Uzyskane dane wykorzystujemy do ogólnych analiz statystycznych, optymalizacji i dalszego rozwijania prezentowanych treści oraz komunikacji z klientami, a także do przesyłania indywidualnych i spersonalizowanych treści reklamowych.

   Odbywa się to w ramach newslettera za pomocą małych znaków graficznych, które są umieszczone w newsletterach (tak zwane piksele), oraz poprzez wstawianie tzw. plików cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, przechowywane na nośniku danych użytkownika, które za pośrednictwem przeglądarki zapisują określone ustawienia i dane na temat wymiany z naszym systemem. Pliki cookie nie mogą wykonywać programów ani przenosić wirusów na komputer użytkownika. Ich zadaniem jest sprawiać, aby oferta internetowa była dla użytkownika wygodniejsza i efektywniejsza. Za pomocą naszego newslettera chcemy przekazywać klientom istotne treści i lepiej rozumieć, czym faktycznie interesują się czytelnicy. Do śledzenia newslettera używamy usługi Acoustic Campaign Automation, usługa firmy Acoustic Marketing UK, LTD 16 Hatfields, South Bank, Londyn, Wielka Brytania.

   Jest to oczywiście możliwe tylko po wcześniejszym udzieleniu nam zgody na otrzymywanie naszego spersonalizowanego newslettera (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

   Wstawianie plików cookie można uniemożliwić, klikając na poniższe linki. Należy pamiętać, że ustawienie to powinno zostać dokonane dla każdej z używanych przeglądarek.

   Analizy użytkowania newslettera można uniknąć, rezygnując z newslettera w sposób opisany wyżej lub standardowo dezaktywując grafiki w swoim programie e-mail.

  6. Włączanie czcionek internetowych

   Korzystamy z czcionek internetowych firmy Monotype GmbH w celu ujednolicenia kroju pisma. Przy wywoływaniu strony przeglądarka wczytuje potrzebne czcionki internetowe do własnej podręcznej pamięci, aby prawidłowo wyświetlać teksty i kroje pisma. W tym celu przeglądarka użytkownika musi nawiązać połączenie z serwerami Monotype. Monotype dowiaduje się w ten sposób, że z adresu IP użytkownika wywołano naszą witrynę internetową.

   Włączenie czcionek internetowych jest niezbędne w celu zgodnego z zapotrzebowaniem kształtowania oraz jednolitego prezentowania naszej oferty internetowej. Na tym polega nasz uzasadniony prawnie interes w myśl art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

   Więcej informacji o czcionkach internetowych Monotype można znaleźć pod adresem www.fonts.com/info/legal/privacy.

  7. Włączanie filmów wideo

   Włączanie filmów wideo z Youtube

   Na naszej witrynie internetowej znajdują się linki do różnych filmów wideo z prowadzonego przez Google serwisu YouTube. W celu ochrony naszych użytkowników korzystamy z YouTube w trybie rozszerzonej ochrony danych. Uniemożliwia to wstawianie plików cookie przy wywoływaniu witryn internetowych ze zintegrowanymi filmami wideo. Połączenie z serwerami YouTube jest ponadto nawiązywane dopiero po aktywnym kliknięciu na link do filmu wideo. Aktywne kliknięcie na link powoduje, że właściwy film wideo zostaje pobrany z YouTube – i w tym momencie dane użytkownika zostaną przekazane do Google.

   Włączanie filmów wideo z Vimeo

   Na naszej witrynie internetowej znajdują się linki różnych filmów wideo platformy „Vimeo”, prowadzonej przez Vimeo Inc., 555 West 18th Street, 2nd Floor., New York, NY 10011, USA. Połączenie z serwerami Vimeo jest nawiązywane dopiero po aktywnym kliknięciu na link do filmu wideo. Aktywne kliknięcie na link powoduje, że właściwy film wideo zostaje pobrany z Vimeo – i w tym momencie dane użytkownika zostaną przekazane do Vimeo.

  8. Korzystanie z sieci Content Delivery Network

   Korzystamy z sieci Content Delivery Network (CDN) firmy „jsDelivr”. CDN jest siecią regionalnie rozmieszczonych i internetowo połączonych serwerów, dzięki której można szybciej dostarczać duże pliki multimedialne, takie jak np. grafiki lub skrypty. W tym celu przeglądarka użytkownika musi nawiązać połączenie z serwerami jsDelivr. Oferent dowiaduje się w ten sposób, że z adresu IP użytkownika wywołano naszą witrynę internetową.

   Korzystanie z sieci CDN jest niezbędne w celu szybszego i wydajniejszego udostępniania naszej oferty internetowej. Na tym polega nasz uzasadniony prawnie interes w myśl art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

   Więcej informacji na temat oferenta „jsDelivr” można znaleźć pod adresem: www.jsdelivr.com/privacy-policy-jsdelivr-net.

  9. Korzystanie z funkcji „dzielenia się”

   Na naszej witrynie internetowej użytkownicy mają na niektórych podstronach możliwość dzielenia się informacjami o naszych produktach i usługach w sieciach społecznościowych (Facebook, LinkedIn, Twitter). Połączenie z daną siecią społecznościową następuje dopiero wówczas, kiedy użytkownik kliknie na jedno z połączeń i zostanie przekierowany na wybraną platformę. Jest przy tym przesyłany jedynie adres URL danej witryny internetowej. Za dalsze przetwarzanie danych odpowiada wówczas dana platforma.

 4. Pliki cookie, sygnały nawigacyjne „web beacon”, śledzenie sieci

  Używamy plików cookie lub znaczników internetowych, aby umożliwić podstawowe działanie naszej witryny internetowej, analizować naszą witrynę oraz móc ją regularnie ulepszać. Znaczniki internetowe to małe grafiki, które umożliwiają rejestrowanie i analizowanie plików dziennika w celach statystycznych i marketingowych. W przypadku plików cookie chodzi o małe pliki tekstowe, przyporządkowywane do przeglądarki użytkownika i zapisywane na twardym dysku jego urządzenia końcowego, za pośrednictwem których do miejsca, które wstawia pliki cookie, płyną określone informacje. Pliki cookie nie mogą wykonywać programów ani przenosić wirusów na komputer użytkownika. Ich zadaniem jest sprawiać, aby oferta internetowa była dla użytkownika wygodniejsza i efektywniejsza.

  1. Konieczne pliki cookie

   Konieczne pliki cookie pomagają w kształtowaniu użyteczności witryny, umożliwiając jej podstawowe funkcje, takie jak nawigacja stron i dostęp do stref bezpieczeństwa. Bez tych plików cookie witryna internetowa nie może prawidłowo funkcjonować.

   Wstawiamy następujące konieczne pliki cookie:

   Nazwa Cel Rodzaj danych Okres przechowywania
   JSESSIONID (Undertow) Session-Clustering funkcyjne unique session id nieograniczony / sesja (1 godzina)
   hazelcast.sessionId (Hazelcast) Session-Clustering funkcyjne unique session id nieograniczony / sesja (1 godzina)
   route (Nginx) Sticky-Session funkcyjne unique session id nieograniczony / sesja (1 godzina)
   nec.crowd.token_key (Crowd) token SS do logowania SSP funkcyjne unique session id nieograniczony / sesja (1 godzina)
   nec.persist (NEC Web) Remember me funkcyjne Mongo db id 6 miesięcy
   Sharp-NEC.Site_Remember (Sharp-NEC Web) zapamiętaj stronę funkcyjne Strona internetowa i identyfikator języka 5 lat
  2. Korzystanie z serwisu analiz internetowych Matomo (wcześniej Piwik)

   Korzystamy z Matomo (wcześniej PIWIK), serwisu analityki internetowej służącego do analizy zachowania naszych użytkowników w sieci. W tym celu na komputerze użytkownika zapisywane są następujące pliki cookie:

   Nazwa Cel Okres przechowywania
   _pk_id analiza 13 miesięcy
   _pk_ref analiza 6 miesięcy
   _pk_ses analiza 30 minut
   _pk_cvar analiza 30 minut
   _pk_hsr analiza 30 minut

   Dzięki uzyskanym statystykom możemy poprawić naszą ofertę i sprawić, że będzie ona ciekawsza dla użytkowników.

   Oprogramowanie pracuje przy tym wyłącznie na serwerach należących do naszego przedsiębiorstwa. Dane osobowe użytkowników zapisywane są tylko na tych serwerach. Nie przekazujemy danych osobom trzecim.
   Używamy serwisu Matomo z rozszerzeniem „Automatically Anonymize Visitor IPs”. Dzięki temu adresy IP nie są zapisywane w całości, lecz 2 bajty adresu IP są maskowane (np.: 192.168.xxx.xxx). W ten sposób przyporządkowanie skróconego adresu IP do komputera, z którego nastąpiło wywołanie witryny, nie jest możliwe.

   Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkowników jest ich zgoda udzielana w ramach banera plików cookie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

   Przetwarzanie danych osobowych użytkownika za pomocą Matomo umożliwia nam analizę aktywności naszych użytkowników w sieci. Dzięki analizie uzyskanych danych jesteśmy w stanie zestawiać informacje o korzystaniu z poszczególnych komponentów naszej witryny internetowej. Pomaga nam to w stałym ulepszaniu naszej witryny internetowej i podnoszeniu komfortu jej użytkowania. Na tym też polega nasz prawnie uzasadniony interes będący podstawą prawną przetwarzania danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Anonimizacja adresu IP i hosting na własnych serwerach przedsiębiorstwa pozwalają w należyty sposób uwzględnić interes użytkowników polegający na ochronie ich danych osobowych.

   Dane są usuwane z chwilą, kiedy przestają być potrzebne do celów rejestracyjnych. U nas odbywa się to po 3 miesiącach.

   Na naszej witrynie internetowej oferujemy użytkownikom możliwość zainstalowania pliku cookie opt-out pozwalającego na wyłączenie oprogramowania do analizy. W tym celu konieczne jest wyrażenie sprzeciwu poprzez kliknięcie na poniższy link. Spowoduje to wstawienie do systemu użytkownika pliku cookie, który sygnalizuje naszemu systemowi, aby nie zapisywał danych użytkownika. Jeżeli użytkownik usunie w międzyczasie odpowiedni plik cookie z własnego systemu, będzie musiał ponownie wstawić plik cookie opt-out.

   Więcej informacji o ustawieniach prywatności oprogramowania Matomo można znaleźć pod następującym linkiem: matomo.org/docs/privacy/.

  3. Śledzenie sieci

   Nasza strona internetowa wykorzystuje narzędzie śledzenia sieci Acoustic Marketing UK, LTD 16 Hatfields, South Bank, Londyn, Wielka Brytania, głównie do określania skuteczności reklam i przyjazności naszych stron internetowych dla użytkownika. Uzyskane dane wykorzystujemy do optymalnego dostosowywania kampanii online oraz do dopasowywania strony internetowej do potrzeb klienta. Podstawą prawną dla przetwarzania danych osobowych użytkownika jest jego zgoda udzielona na pasku cookie z Art. 6(1)(a) rozporządzenia RODO).

   Śledzenie sieci wykorzystujemy w następujących celach:

   • Śledzenie poszczególnych odwiedzin naszych stron internetowych przez znane kontakty.
   • Opracowywanie behawioralnych modeli oceny.
   • Tworzenie programów, które będą wysyłać serie e-maili kontaktowych, przypominających lub z podziękowaniami, w odpowiedzi na odwiedziny, przeglądanie stron, pobrania plików i wydarzenia własne.
   • Oznaczanie zdarzeń śledzenia sieci w odpowiednim systemie.

   Śledzenie sieci jest narzędziem, które śledzi odwiedziny i zachowania na naszych wewnętrznie hostowanych stronach docelowych i naszych zewnętrznych stronach internetowych. Umożliwia ono śledzenie zachowań użytkowników podczas przeglądania stron, rejestrowanie działań, takich jak odwiedziny, kliknięcia w hiperłącza, pobrania dokumentów i odtworzenia mediów. Dane można powiązać z poszczególnymi użytkownikami w celu kierowania określonych informacji do użytkowników na podstawie ich zachowań w sieci. Dane są przechowywane na serwerze zlokalizowanym w UE, który posiada certyfikat ISO 27001.

   Kod śledzenia sieci generuje identyfikator webSyncID, który jest niepowtarzalnym identyfikatorem każdego odwiedzającego nasze śledzone strony. Kod zapisuje identyfikator webSyncID w plikach first-party cookie (przeglądarki) oraz rejestruje odwiedziny stron internetowych i kliknięcia. Kod automatycznie nadpisuje adresy URL, aby obejmować identyfikatory śledzenia podczas przechodzenia z jednej śledzonej strony internetowej na inną.

   Nasza strona internetowa jest ustawiona z kodem śledzenia sieci. Każde odwiedziny strony internetowej powodują wygenerowanie następujących plików cookie, które zostaną zapisane w komputerze użytkownika:

   Nazwa Cel Wygaśnięcie
   com.silverpop.iMA.page_visit Analiza 20 minut
   com.silverpop.iMA.session Analiza 20 minut
   com.silverpop.iMAWebCookie Analiza 1 000 dni lub wykasowanie plików cookie z przeglądarki, w zależności od tego co wystąpi wcześniej.

   Jeżeli użytkownik odwiedza naszą stronę, klikając łącze ścieżki kliknięcia, śledzenie sieci wygeneruje następujące dodatkowe pliki cookie:

   Nazwa Cel Wygaśnięcie
   com.silverpop.iMA.jid Analiza po zakończeniu sesji przeglądania
   com.silverpop.iMA.mid Analiza po zakończeniu sesji przeglądania
   com.silverpop.iMA.rid Analiza po zakończeniu sesji przeglądania
   com.silverpop.iMA.uid Analiza po zakończeniu sesji przeglądania
 5. Zarządzanie cyklem życia produktów

  My, Sharp/NEC, otrzymujemy za pośrednictwem naszych partnerów serwisowych „tickets” do edytowania zapytań serwisowych. Zawierają one imię, nazwisko, dane kontaktowe, nazwę produktu i opis zapytania. Podstawą prawną tego przetwarzania danych przez NEC jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO (wykonanie umowy). Przekazywanie danych osobowych do NEC przez partnerów serwisowych odbywa się również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. W razie potrzeby dochodzi do przetwarzania zapytania serwisowego w celu zrealizowania roszczeń gwarancyjnych. W takim przypadku przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (zobowiązanie prawne). Zapytania serwisowe opracowywane są wewnętrznie przez właściwe osoby do kontaktu. Okres przechowywania zapytań zależy od obowiązku przechowywania takich danych wynikającego z prawa podatkowego lub handlowego.

 6. Przekazywanie danych osobowych

  Nie przekazujemy danych osobowych użytkowników osobom trzecim, chyba że jest to konieczne do załatwienia ich zapytania albo dopuszczalne na podstawie właściwych przepisów ustawowych (np. do celów obrony prawnej), albo w przypadku uzyskania zgody użytkownika. Dane osobowe zbierane w drodze zapytań ofertowych lub za pośrednictwem formularzy kontaktowych pozostają u wewnętrznych odbiorców w odpowiednich działach naszej firmy. Załatwienie sprawy może wymagać jej dalszego opracowania w wewnętrznych strukturach firmy.

  Przy udostępnianiu naszej witryny internetowej wspierają nas wymienieni wyżej zewnętrzni usługodawcy, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na nasze zlecenie i zgodnie z naszymi instrukcjami.

  Hosting i techniczne udostępnianie naszej witryny zleciliśmy firmie Rockenstein AG, Ohmstraße 12, 97076 Würzburg.

  Nasze podmioty przetwarzające są z nami związane umowami wymaganymi przez prawo ochrony danych, które zapewniają w szczególności, aby podmiot przetwarzający dane przestrzegał zasad poufności, działał ściśle według naszych instrukcji oraz stosował odpowiednie środki techniczne i organizacyjne służące do ochrony danych osobowych.

  Jeżeli usługodawcy mają siedzibę poza Unią Europejską lub poza obszarem państw Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG), zapewniamy, że chodzi o kraj trzeci o stwierdzonym przez Komisję Europejską odpowiednim poziomie ochrony danych (np. Szwajcaria) albo że stosowny poziom ochrony danych stworzony został poprzez tzw. standardowe klauzule umowne. W przypadku oferentów usług z siedzibą w USA wystarczające jest posiadanie przez nich certyfikacji zgodnej z Tarczą Prywatności UE-USA.

 7. Okres przechowywania

  Dane osobowe użytkowników są przez nas przechowywane co do zasady tylko tak długo, jak wymaga tego osiągnięcie celów, dla których dane te były przetwarzane. Jeżeli udzielenie dokładniejszych informacji na temat terminu przechowywania danych, względnie określenie kryteriów ustalania tego terminu jest możliwe już teraz, podajemy to konkretnie w niniejszej deklaracji ochrony danych. W pozostałych sytuacjach może dojść do dłuższego przechowywania danych, jeżeli jest to wymagane w celu wypełnienia zobowiązania prawnego zgodnie z prawem Unii lub państwa członkowskiego UE (np. obowiązki przechowywania danych wynikające z prawa podatkowego lub handlowego) bądź jeżeli jest to niezbędne w celu dochodzenia, wykonania czy obrony roszczeń prawnych. Później dane osobowe użytkownika zostają usunięte.

 8. Prawa osoby, której dane dotyczą

  W zależności od konkretnych uwarunkowań RODO przewiduje następujące prawa osób, których dane dotyczą:

  • Informacja: Prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych i/lub kopii tych danych. Obejmuje to również informacje o celu korzystania z danych, kategorii wykorzystywanych danych, ich odbiorcach i osobach posiadających prawo dostępu, a także, o ile to możliwe, o planowanym okresie przechowywania danych lub, jeżeli to nie jest możliwe, o kryteriach ustalania tego okresu. Prawo do informacji nie dotyczy danych, których nie wolno usuwać na podstawie ustawowych lub statutowych obowiązków przechowywania albo które służą wyłącznie do celu zabezpieczania danych lub kontroli ochrony danych.
  • Sprostowanie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych: Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, jeżeli korzystanie z nich jest niedopuszczalne z punktu widzenia prawa o ochronie danych, w szczególności ponieważ (i) dane te są niekompletne lub nieprawidłowe, (ii) kiedy przestają być potrzebne do osiągnięcia celu, w jakim zostały zebrane, (iii) jeżeli zgoda, na podstawie której były przetwarzane, została wycofana, albo (iv) kiedy skutecznie skorzystano z prawa sprzeciwu wobec przetwarzania danych; w przypadkach, w których dane przetwarzane są przez osoby trzecie, wnioski o sprostowanie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych przekazywane są do tych osób, chyba że okaże się to niemożliwe lub jest związane z niewspółmiernymi nakładami;
  • Wycofanie zgody: Jeżeli warunkiem przetwarzania danych jest udzielenie zgody, można zawsze odmówić jej udzielenia lub ją wycofać – bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed wycofaniem zgody;
  • Brak zautomatyzowanego podejmowania decyzji: Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, aby nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa;
  • Możliwość przenoszenia danych: Osoba, której dane dotyczą, ma w razie potrzeby prawo otrzymania swoich danych osobowych, które zostały nam przez nią udostępnione, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód z naszej strony; ma ona również ewentualnie prawo żądania, aby jej dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

  Sprzeciw: Osoba, której dane dotyczą, ma ponadto prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, opartego na prawnie uzasadnionym interesie, chyba że będziemy mogli wykazać istnienie bezwzględnie obowiązujących, podlegających ochronie podstaw, nadrzędnych wobec jej interesów, praw i wolności; sprzeciw wobec przetwarzania danych na potrzeby reklamy bezpośredniej jest możliwy w dowolnym momencie.

  Zapytania dotyczące wykonywania praw osoby, której dane dotyczą, proszę kierować na adres info-dsb@nec-displays.com.

  Nasze zobowiązanie do ustawowego zachowania tajemnicy pozostaje nienaruszone.

  Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Jeżeli osoba, której dane dotyczą, uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy RODO, może wnieść skargę do właściwego organu nadzorczego. Z tego prawa można skorzystać w organie nadzorczym w państwie członkowskim swojego zwykłego miejsca pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia.

 9. Bezpieczeństwo przetwarzania

  Stosujemy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby chronić istniejące lub zbierane dane osobowe, w szczególności przed przypadkową lub umyślną manipulacją, utratą, zniszczeniem czy ingerencją osób nieuprawnionych. Nasze środki bezpieczeństwa są na bieżąco udoskonalane zgodnie z rozwojem techniki.

  Dane osobowe zbierane podczas korzystania z naszej witryny internetowej są szyfrowane techniką SSl/TLS, aby uniemożliwić dostęp do nich nieuprawnionym osobom trzecim.

  Proszę pamiętać, że transmisja danych w internecie (np. podczas komunikacji przez e-mail) może wykazywać luki bezpieczeństwa. Kompletna ochrona danych przed dostępem osób trzecich jest niestety niemożliwa.

 10. Inspektor ochrony danych

  Nasz inspektor ochrony danych dostępny jest pod adresem:

  Sharp/NEC Display Solutions Europe GmbH
  Data Protection Officer
  Landshuter Allee 12-14
  D-80637 München

  e-mail: dsb.sndse@tuvsud.com

  Stan: Maj 2023 r.