Warunki gwarancji

Warunki gwarancji DLA MONITORÓW NEC, PROJEKTORÓW NEC I  Rozwiązania informatyczne

 1. GWARANCJA

  1. Sharp NEC Display Solutions Europe GmbH, Landshuter Allee 12-14, 80637 Monachium, Niemcy, („Sharp/NEC”) udziela użytkownikowi końcowemu („Klientowi”) gwarancji producenta („Gwarancja”) na poniższych warunkach na następujące serie produktów („Gwarancja”):
   • Monitory biurkowe NEC
   • Wyświetlacze wielkoformatowe NEC
   • Projektory NEC
   • Rozwiązania informatyczne
  2. Niniejsza Gwarancja nie obejmuje cyfrowych projektorów kinowych ani obiektywów.
  3. Akcesoria, opcje, materiały eksploatacyjne i części (np. pryzmaty, koła barw, panele LCD, DMD), elementy zużywające się (np. lampy i filtry przeciwkurzowe) oraz opakowanie nie są objęte niniejszą Gwarancją.
 2. OKRES GWARANCJI I GRANICE GEOGRAFICZNE

  1. Okres gwarancji wynosi trzy (3) lata od daty sprzedaży pierwszemu użytkownikowi końcowemu jako urządzenie nowe (Okres gwarancji). Użytkownik końcowy to wyłącznie osoba, która nabywa Produkt na własny użytek, a nie w celu jego komercyjnej odsprzedaży lub przetwarzania.
  2. Świadczenie Serwisu gwarancyjnego (zdefiniowanego poniżej) nie powoduje odnowienia ani przedłużenia Okresu Gwarancji.
  3. Gwarancja dotyczy wyłącznie produktów zakupionych w Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Liechtensteinie, Norwegii lub Islandii. Wyłączone są tylko obszary kontynentalne (w tym wyspy pomostowe), obszary oddalone („Granice geograficzne”). Roszczenia wynikające z niniejszej Gwarancji („Roszczenie gwarancyjne”) mogą być składane wyłącznie w granicach geograficznych.
 3. ROSZCZENIA GWARANCYJNE

  1. W Okresie Gwarancji firma Sharp/NEC usunie wszelkie wady Produktów wynikające z wad materiałowych lub procesowych. Zgłoszenia gwarancyjne są rozpatrywane w ramach granic geograficznych.
  2. Zgłoszenia gwarancyjne są przyjmowane przez firmę Sharp/NEC tylko wtedy, gdy wadliwy Produkt zostanie dostarczony w Okresie gwarancji wraz z oryginalną fakturą.
 4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI

  1. Gwarancja ma zastosowanie do wad wyłącznie wtedy, gdy spełnione są poniższe warunki:
   1. Produkty są prawidłowo użytkowane, przechowywane i czyszczone.
   2. Nie występują przypadki niewłaściwego użytkowania Produktu ani innej winy Klienta czy osoby trzeciej.
   3. Użytkownik dostosowuje się do instrukcji użytkowania i instalacji Sharp/NEC oraz zasad lub standardów technicznych i z zakresu bezpieczeństwa w kraju, gdzie użytkowany jest produkt.
   4. Brak jest jakichkolwiek zmian, modyfikacji oraz napraw Produktów w wykonaniu osób, które nie zostały przeszkolone, przydzielone lub upoważnione przez firmę Sharp/NEC.
   5. Użytkownik stosuje się do wytycznych i instrukcji konserwacji, instalacji i użytkowania Sharp/NEC.
   6. Nie są stosowane nieoryginalne części zamienne ani materiały eksploatacyjne nie zatwierdzone przez firmę Sharp/NEC.
   7. Nie występuje przypadek siły wyższej, pożar, powódź, ekspozycja chemiczna lub biologiczna, wojna, akty przemocy ani podobne zdarzenia.
   8. Brak jest wirusów lub przypadków używania Produktu z oprogramowaniem, które nie zostało dostarczone wraz z Produktem lub które zostało nieprawidłowo zainstalowane.
   9. Nie występują warunki eksploatacyjne, które wykraczają poza prawidłowe lub normalne użytkowanie.
   10. Brak jest innych przyczyn wad, za które firma Sharp/NEC nie ponosi odpowiedzialności.
  2. Gwarancja nie ma zastosowania do:
   1. Błędów pikseli, które nie odbiegają od specyfikacji Produktu zgodnie z kartą produktu.
   2. Wypaleń obrazu i wypalenia się obrazu.
   3. Uszkodzeń powstałych podczas wysyłki do centrum serwisowego Sharp/NEC, w sytuacji gdy Produkt nie był zapakowany w taki sposób, by zapewnić jego dotarcie do centrum serwisowego w dobrym stanie.
   4. Uszkodzeń mechanicznych (np. zarysowania, wgniecenia lub pęknięcia) i uszkodzeń elektrycznych spowodowanych przez uderzenia zewnętrzne lub uszkodzenia transportowe.
   5. Zwyczajowych odchyleń kolorystycznych i tolerancji materiałowych.
   6. Produktów, których numery seryjne zostały zmodyfikowane, usunięte lub stały się nieczytelne.
  3. Jeśli Klient zgłosi usterki, uszkodzenia lub wady, które nie są objęte niniejszą Gwarancją, lub jeśli firma Sharp/NEC naprawi na żądanie Klienta jakiekolwiek wady, które nie są objęte niniejszą Gwarancją, firma Sharp/NEC zastrzega sobie prawo do obciążenia Klienta kosztami poniesionymi w związku z tym.
 5. PROCES GWARANCJI

  1. Zgłoszenia gwarancyjne w granicach geograficznych objętych niniejszą Gwarancją są rozpatrywane w porozumieniu z działem serwisu firmy Sharp/NEC lub innym centrum serwisowym wyznaczonym przez firmę Sharp/NEC.
  2. W celu dochodzenia roszczenia gwarancyjnego Klient powinien skorzystać z udostępnionych kontaktów serwisowych. W przypadku reklamacji gwarancyjnej, Klient zobowiązany jest dostarczyć kopię faktury z numerem seryjnym i datą zakupu jako dowód zakupu.
  3. Świadczenie przez firmę Sharp/NEC serwisu gwarancyjnego na rzecz Klienta w odniesieniu do Produktów („Serwis gwarancyjny”) w Okresie Gwarancji odbywa się w następujący sposób:
   1. Klient powinien upewnić się, że wadliwe Produkty są odpowiednio zapakowane i zabezpieczone w taki sposób, aby mogły dotrzeć do wyznaczonego centrum serwisowego firmy Sharp/NEC w dobrym stanie. Według uznania firmy Sharp/NEC, wyznaczone centrum serwisowe Sharp/NEC naprawi lub wymieni wadliwe Produkty na pełnowartościowy produkt lub składnik o równoważnej wartości i zwróci je Klientowi bez wystawiania faktury za robociznę ani koszty materiałów.
 6. INNE ROSZCZENIA

  1. Niniejsza Gwarancja nie narusza ani nie wpływa na ustawowe roszczenia Klienta wobec Sprzedawcy z tytułu strat materialnych. Klient może, według własnego uznania, dochodzić takich roszczeń w miejsce roszczeń wynikających z niniejszej Gwarancji. Ma to również zastosowanie w przypadku, gdy firma Sharp/NEC odrzuci roszczenia wynikające z niniejszej gwarancji lub nie zrealizuje ich.
  2. Nie narusza to również roszczeń wynikających z niemieckiej ustawy o odpowiedzialności za produkt oraz innych obowiązkowych praw klienta.
 7. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI I ŚWIADCZEŃ

  1. W przypadku niewielkiego zaniedbania firma Sharp/NEC ponosi odpowiedzialność jedynie za naruszenie istotnych zobowiązań umownych. Odpowiedzialność firmy Sharp/NEC jest w tym przypadku ograniczona do bezpośrednich strat przewidywalnych i typowych dla tego rodzaju umowy (brak odpowiedzialności za utratę zysków lub przychodów, utratę użytkowania lub produkcji, koszt produktu zastępczego, szkody majątkowe zewnętrzne w stosunku do Produktu lub jakiekolwiek inne szkody pośrednie lub wtórne). Zobowiązania, których wypełnienie umożliwia przede wszystkim prawidłową realizację umowy i którego dotrzymania strony zwykle oczekują i mogą oczekiwać.
  2. W zakresie, w jakim odpowiedzialność firmy Sharp/NEC jest wyłączona lub ograniczona, dotyczy to również odpowiedzialności osobistej za szkody po stronie zatrudnionych pracowników, pracowników najemnych, członków personelu, przedstawicieli i zastępców.
  3. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania do roszczeń Klientów z tytułu obrażeń ciała i uszczerbku na zdrowiu lub w przypadku utraty życia.
  4. W ramach niniejszej deklaracji gwarancyjnej firma Sharp/NEC gwarantuje wyłącznie, że Produkt jest wolny od wad materiałowych i produkcyjnych.
  5. Świadczenia wykraczające poza świadczenia gwarantowane przez firmę Sharp/NEC w przypadku roszczeń nie są objęte niniejszą deklaracją.
 8. ROZSTRZYGANIE SPORÓW

  1. Zastosowanie ma prawo Republiki Federalnej Niemiec.
  2. Uzgodnionym miejscem właściwości sądowej dla wszystkich sporów z wielobranżowymi podmiotami handlowymi, spółkami prawa publicznego lub odrębnymi podmiotami prawa publicznego jest Monachium. To samo miejsce właściwości sądowej ma zastosowanie, jeśli Klient nie posiada ogólnego miejsca właściwości sądowej w kraju lub przeniesie swoje miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu za granicę po zawarciu umowy, lub jeśli jego miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu nie jest znane w momencie wniesienia pozwu.
Sharp NEC Display Solutions Europe GmbH
Landshuter Allee 12-14, 80637 Monachium, Niemcy
Tel. +49 (0)89 99699 0
infomail.sndse@sharp.eu
www.sharpnecdisplays.eu