Směrnice

REACH

 REACH je nařízení Evropského společenství o sledování chemických látek a jejich oznámení příslušným zainteresovnaým stranám s cílem zajistit bezpečné používání (ES 1907/2006). Zabývá se registrací, hodnocením autorizací a omezováním chemických látek. Zákon vstoupil do platnosti dne 1. června 2007.
Pro více informací navštivte Evropskou komisi a Evropskou chemickou agenturu.

Kandidátský seznam látek vyvolávajících velmi velké obavy (SVHC), které je nutné sledovat, byl poprvé zveřejněn dne 28. října 2008 a pravidelně se aktualizuje. Nejnovější seznam je uveden na webové stránce Evropské chemické agentury.

REACH vyžaduje, aby společnost Sharp NEC Display Solutions poskytovatela zákazníkům dostatečné informace o látkách vyvolávajících velmi velké obavy (SVHC), pokud jsou obsaženy ve výrobcích s koncentrací vyšší než 0,1 % hmotnosti (hmotnost/hmotnost), aby bylo možné výrobek bezpečně používat.

Informace o projektoru PDF Informace o monitoru PDF
REACH

Směrnice RoHS 2002/95/ES

Tato směrnice omezuje používání nebezpečných látek v elektrických zařízeních a elektrických přístrojích (RoHS). V podstatě zahrnuje šest látek: olovo, rtuť, kadmium, hexavelentní chrom, polybromované bifenyly a polybromované difenylétery. Všechny výrobky uvedené na trh od ledna 2006 splňují směrnici RoHS.

RoHS

Směrnice RoHS 2 2011/65/EU

Směrnice RoHS 2 představuje vývoj původní směrnice, která je zákonem od 21. července 2011 a nabyla účinnost 2. ledna 2013. Týká se stejných látek jako původní směrnice a zároveň zlepšuje regulační podmínky a právní srozumitelnost. Vyžaduje pravidelné přehodnocování, které usnadňuje postupné rozšiřování požadavků na pokrytí dalších elektronických a elektrických zařízení, kabelů a náhradních dílů.

Logo CE nyní označuje shodu a prohlášení o shodě RoHS 2 je nyní podrobné: V současnosti musí výrobek prodávaný s platnou značkou CE splňovat směrnici RoHS 2 (a jiné požadavky CE). Patří sem dokument CE o prohlášení o shodě (DoC) a technická dokumentace vytvořená výrobcem. DoC podrobně uvádí příslušné směrnice a zahrnuje odhlášení ze strany mluvčího společnosti. Označení Ce nemusí však nutně naznačovat. že daný výrobek obsahuje minimálně nebezpečné látky, protože ho mohou uvádět rovnocenné výrobky osvobozené od RoHS 2.

RoHS+2

Směrnice WEEE

Koncoví uživatelé a spotřebitelé musejí být informováni o tom, která odpadová elektrická nebo elektronická zařízení nemohou být likvidoávna prostřednictvím sběru domovního odpadu. Toho se dosáhne umístěním přeškrtnutého loga koše na vhodnou a viditelnou oblast výrobku.

Implementace směrnice WEEE

Kromě dodržování všech regionálních, národních a evropských nařízení si společnost Sharp NEC Display Solutions Europe GmbH udržuje svůj závazek vůči trvale udržitelným řešením zobrazování prostřednictvím svého programu Green Vision. Například většina desktopových displejů je v souladu s normou TCO Display, která klade významné požadavky na snadnou montáž, materiálové kódování plastů, omezené množství plastů. Přechod na bezrtuťové LED podsvícené displeje je rovněž zajišťuje, že předejte speciálním opatřením na manipulaci se rtutí. Nakonec máme k dispozici probíhající program výzkumu a vývoje ke snížení množství obalových materiálů a kartonů při zachování efektivní bezpečnosti dopravy a vynikající podpory zákazníků.

WEEE


Směrnice o energetických výrobcích (ErP) 2009/125/ES

Tato směrnice (dříve EuP) se zaměřuje na zlepšení environmentálního vlivu výrobků využívajících energii prostřednictvím specifikování energeticky účinnějších opatření a konkrétnějších požadavků na ekologický design. Kromě snížení spotřeby energie se směrnice zaměřuje i na životní cyklus výrobku, od vývoje až po fázi likvidace. Pokud jde o zobrazování výrobků, zohledňuje se spotřeba materiálu, ozařování a toxicita použitých materiálů a následně se implementují ve vývojových a výrobních fázích výrobku ze strany společnosti NEC Display Solutions.

První nařízení ErP, které nabyde účinnost, je nařízení o režimu pohotovosti a vypnutém režimu, které je účinné od ledna 2010. V lednu 2013 byly stanoveny přísnější režimy pohotovosti a režimy vypnutí. Cílem tohoto nařízení je snížit spotřebu energie všech domácích a kancelářských výrobků. Výrobky musejí mít ve všeobecnosti režim vypnutí (0W) a/nebo pohotovostní režim (<0.5W).

ERP

Energetická účinnost: Energetické označování výrobků

Od 1. března 2021 se nařízením o energetickém označování elektronických displejů (EU) 2019/2013 zruší současné nařízení (EU) 1062/2010. Televizory a další elektronické displeje, například počítačové monitory a displeje pro zobrazování nápisů, budou označeny na stupnici energetické účinnosti od A (nejefektivnější) po G (nejméně efektivní). Nové a staré třídy nejsou porovnatelné, protože nový systém označování je vylepšený a lépe zohledňuje plochu obrazovky. Nové štítky budou rovněž uvádět účinnost produktu při zobrazování obsahu HDR, protože může spotřebovat dvakrát více energie než jiná nastavení. Na štítku se navíc zobrazí i informace o úhlopříčce displeje a úrovni rozlišení, aby si spotřebitelé mohli lépe porovnat podobné údaje.

V případě, že budete potřebovat další nebo specifické informace o výrobku, navštitve webovou stránku Evropské komise: http://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/energy-efficient-products

Energy

Pokud byste potřebovali další nebo specifické informace, kontaktujte nás:

Kontakt