Záruční podmínky

Záruční podmínk K MONITORŮM A PROJEKTORŮM NEC A K POČÍTAČŮM NEC Výpočetní řešení

 1. ZÁRUKA

  1. Společnost Sharp NEC Display Solutions Europe GmbH, se sídlem Landshuter Allee 12-14, 80637 Mnichov, Německo, (dále jen „společnost Sharp/NEC“) uděluje koncovému uživateli (dále jen „zákazník“) za podmínek níže výrobní záruku (dále jen „záruka“) k následujícím řadám produktů (dále jen „produkt“):
   • stolní displeje NEC,
   • velkoformátové displeje NEC,
   • projektory NEC,
   • Výpočetní řešení
  2. Tato záruka se nevztahuje na projektory ani objektivy pro digitální kino.
  3. Tato záruka se nevztahuje na příslušenství, volitelné díly, spotřební materiál, opotřebitelné součásti (například optický hranol, barevné kolečko, panel LCD, DMD), spotřební součásti (například lampy nebo prachové filtry) ani obalový materiál.
 2. ZÁRUČNÍ LHŮTA A ZEMĚPISNÁ OMEZENÍ

  1. Záruční lhůta trvá tři (3) roky od data prodeje nového zařízení prvnímu koncovému uživateli (dále jen „záruční lhůta“). Koncovým uživatelem je výlučně osoba, která produkt pořizuje k vlastnímu použití a nikoli za účelem dalšího komerčního prodeje nebo komerčního zpracování.
  2. Poskytnutí záručního servisu (jak je definován níže) nepředstavuje obnovení ani prodloužení záruční lhůty.
  3. Záruka se vztahuje pouze na výrobky zakoupené v Evropské unii, Velké Británii, Švýcarsku, Lichtenštejnsku, Norsku nebo na Islandu. Vyloučeny jsou pouze kontinentální oblasti (včetně mostních ostrovů), vzdálené oblasti (dále jen „zeměpisná omezení“). Nároky vyplývající z této záruky (dále jen „reklamace“) mohou být uplatněny pouze v rámci zeměpisných omezení.
 3. REKLAMACE

  1. Společnost Sharp/NEC během záruční lhůty odstraní jakékoli vady materiálu nebo vady zpracování produktu. Reklamace jsou vyřizovány v rámci zeměpisných omezení.
  2. Společnost Sharp/NEC reklamace přijímá pouze tehdy, pokud jí bude vadný produkt předložen během záruční lhůty a spolu s originální fakturou.
 4. POŽADAVKY PRO UPLATNĚNÍ ZÁRUKY

  1. Na vady lze uplatnit záruku pouze v případě, že byly splněny následující podmínky:
   1. Produkt byl správně používán, uchováván a čištěn.
   2. Nedošlo k nesprávnému použití produktu ani jiné chybě zákazníka či třetí strany.
   3. Byly dodrženy provozní a instalační pokyny společnosti Sharp/NEC a platná technická či bezpečnostní pravidla nebo normy země, kde je produkt používán.
   4. Na produktech nebyly provedeny žádné změny, úpravy ani opravy osobou, která nebyla vyškolena, přidělena nebo pověřena společností Sharp/NEC.
   5. Byly dodrženy pokyny společnosti Sharp/NEC ohledně provozu, instalace a údržby.
   6. Nebyly použity neoriginální náhradní součásti ani žádný spotřební materiál, které neschválila společnost Sharp/NEC.
   7. Nejedná se o zásah vyšší moci, požár, záplavy, vystavení chemickému nebo biologickému působení, válečné činy, násilné činy ani podobné události.
   8. Nevyskytl se žádný vir a nepoužíváte produkt se softwarem, který nebyl s produktem dodán nebo byl nesprávně nainstalován.
   9. Nevyskytly se žádné provozní podmínky, které přesahují správné nebo běžné použití.
   10. Neexistují pro vznik vady další důvody, za které společnost Sharp/NEC nenese odpovědnost.
  2. Záruka se nevztahuje na:
   1. chyby pixelů, které se neodchylují od specifikace produktu v datovém listu;
   2. efekt vypálení nebo dosvitu obrazu;
   3. poškození způsobené při přepravě do servisního střediska společnosti Sharp/NEC, kdy produkty nebyly dostatečně zabaleny k zajištění bezpečné dopravy do opravny;
   4. mechanická poškození (např. škrábance, promáčkliny nebo praskliny), poškození na elektrickém systému způsobená vnějšími vlivy nebo poškozením při přepravě;
   5. tolerované obvyklé odchylky barvy a materiálu;
   6. produkty, které mají změněné, odstraněné nebo nečitelné výrobní číslo.
  3. Společnost Sharp/NEC si vyhrazuje právo účtovat zákazníkovi vzniklé náklady, pokud zákazník reklamuje vady, poškození nebo závady, které do této záruky nespadají, nebo pokud společnost Sharp/NEC na žádost zákazníka opraví vady, na které se tato záruka nevztahuje.
 5. VYŘÍZENÍ REKLAMACE

  1. Reklamace v rámci zeměpisných omezení této záruky jsou vyřizovány po konzultaci se servisní asistenční službou společnosti Sharp/NEC nebo jiným vyhrazeným servisním střediskem společnosti Sharp/NEC.
  2. Aby zákazník mohl uplatnit reklamaci, musí se obrátit na servis. Pokud chce zákazník produkt reklamovat, musí jako důkaz koupě předložit kopii faktury s výrobním číslem a datem nákupu.
  3. Poskytování záručních služeb společnosti Sharp/NEC týkajících se produktů (dále jen „záruční servis“) zákazníkovi během záruční lhůty bude probíhat následujícím způsobem:
   1. Zákazník zajistí, aby byly vadné produkty řádně zabaleny a zajištěny tak, aby do vyhrazeného servisního střediska společnosti Sharp/NEC dorazily v původním stavu. Vyhrazené servisní středisko společnosti Sharp/NEC dle jejího uvážení vadné produkty opraví nebo vymění za neporušený produkt nebo komponentu obdobné hodnoty a vrátí je zákazníkovi bez fakturace nákladů za práci nebo materiál.
 6. OSTATNÍ NÁROKY

  1. Tato záruka neporušuje ani neovlivňuje zákonné nároky zákazníka vůči prodávajícímu z důvodu hmotných škod. Tyto nároky může zákazník uplatnit dle vlastního uvážení místo záruky. To platí i v případě, že společnost Sharp/NEC odmítne nebo nesplní nároky vyplývající z této záruky.
  2. Nároky podle německého zákona týkajícího se odpovědnosti za vadné výrobky a dalších povinných zákonných práv zákazníka zůstávají nedotčeny.
 7. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI A VÝHOD

  1. Společnost Sharp/NEC v případech mírné nedbalosti odpovídá pouze za porušení podstatných smluvních závazků. Odpovědnost společnosti Sharp/NEC je v takovém případě omezena na přímé ztráty předvídatelné a typické u tohoto druhu smlouvy (bez odpovědnosti za ušlý zisk nebo tržby, ztrátu používání nebo výroby, náklady na náhradní produkt, škody na majetku kromě produktu nebo jakékoli jiné nepřímé nebo následné škody). Podstatným smluvním závazkem se rozumí závazek, jehož splnění umožňuje v prvé řadě řádné plnění smlouvy, a od stran je běžně očekávané a je možné očekávat jeho dodržování.
  2. Vyloučení nebo omezení odpovědnosti společnosti Sharp/NEC platí také s ohledem na osobní odpovědnost za škodu způsobenou jejími zaměstnanci, výdělečně činnými osobami, personálem, zástupci a zprostředkovateli.
  3. Výše uvedená omezení odpovědnosti se nevztahují na nároky zákazníka z důvodu fyzického úrazu, újmy na zdraví nebo v případě ztráty života.
  4. Tímto prohlášením o záruce společnost Sharp/NEC výhradně prohlašuje, že produkt je prostý vad materiálu a výrobních vad.
  5. Toto prohlášení se nevztahuje na výhody nad rámec záruk poskytovaných společností Sharp/NEC v tomto dokumentu v případě vznesení nároku.
 8. ŘEŠENÍ SPORŮ

  1. Jsou platné zákony Spolkové republiky Německo.
  2. Jako místo soudní příslušnosti pro všechny spory s obchodníky, právnickými osobami veřejného práva nebo samostatnými aktivy veřejného práva byl dohodnut Mnichov. V případě, že zákazník po uzavření smlouvy nemá žádné obecné místo soudní příslušnosti nebo své trvalé či přechodné bydliště přesune do zahraničí nebo v případě sporu není známé jeho trvalé či přechodné bydliště, platí stejné místo jurisdikce.
Sharp NEC Display Solutions Europe GmbH
Landshuter Allee 12-14, 80637 München, Německo
Tel. +49 (0)89 99699 0
infomail.sndse@sharp.eu
www.sharpnecdisplays.eu